Nový tovar každý týždeň! Nakúpte nad 40€ a dopravu máte zdarma.

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod www Doprajsi.com

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestne¬ného na doméne www Doprajsi.com je: Dnada s.r.o. ,sídlo: Iliašovská 408/6 ,053 11 Smižany, zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I , oddiel: Sro, vložka číslo 46953/V,
IČO: 52569225 , DIČ: 2121074175 ,tel.: +421 948 242 681 , +421 948 976 734,
e-mail: info.doprajsi@gmail.com(ďalej len „predávajúci“)

Orgány dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotra¬vi¬nárske výrobky)
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)

Článok I
Základne ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP) sú v súlade s nasledovnými ustanoveniami a aj na vzťahy neupravené týmito VOP sa budú vzťahovať nasledujúce ustanovenia:
o zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
o zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
o zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
o zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a dopl¬není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Článok II
Vymedzenie pojmov

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar.
Spotrebiteľ – kupujúci , fyzická osoba, nepodnikateľ, ktorý nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorému tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, nakupuje tovar pre svoju osobnú spotrebu.
Tovar – všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu.
Objednávka – úkon spotrebiteľa vyjadrujúci jeho vôľu nakúpiť tovar. Vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, objednanom tovare z ponuky internetového obchodu a cene tohto tovaru, bez registračnej povinnosti.
Cena – konečná cena uvedená v objednávke a to cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal, uvedený v objednávke, vrátane poštovného a balného.
poštovné a balné– cena za balné a dopravu tovaru k spotrebiteľovi.

Článok III
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Nákup tovaru v internetovom obchode je možný bez registrácie spotrebiteľa. Spotrebiteľ vyhlasuje, že dovŕšil 16 rokov veku. Spotrebiteľ realizuje objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára. Pri zadávaní objednávky si vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia, podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. Popis tovaru, vlastnosti, dostupnosť na sklade a cena je uvedená pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v internetovom obchode.
2. K cene za tovar sa pripočíta aj cena za poštovné a balné podľa zvo¬leného druhu dopravy. Pokiaľ nie je cena poštovného a balného hradená spotrebiteľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky.

3. Pred odoslaním objednávky je spotrebiteľovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Podmienkou platnosti objednávky vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie spotrebiteľa o tom , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Spotrebiteľ sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte. Údaje o spotrebiteľovi predávajúci použije len na identifikáciu spotrebiteľa a na účel vybavenia objednávky.

4. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
a) vlastnostiach tovaru;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

5. Po odoslaní objednavky sa táto objednávka zaregistruje v systéme internetového obchodu a okamžite po indexami objednavky zašle predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí objednavky na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ zadal. Následne predávajúci zašle spotrebitelovi potvrdenie o stave objednavky, respektíve o jej odoslaní. Doručením potvrdenia o odoslaní objednavky spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

Článok IV
Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky internetového obchodu pri uskutočnení svojej objednávky, a to:
a. Dobierkou : Objednaný tovar spotrebiteľ-kupujúci zaplatí v hotovosti prepravcovi pri preberaní zásielky. Je to najčastejšie využívaný spôsob platby.

b. Platba bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho vedený
v OTP Banka Slovensko, as: IBAN: SK22 5200 0000 0000 1852 8794
Objednaný tovar spotrebiteľ- kupujúci zaplatí formou bankového prevodu na uvedený účet predávajúceho. Variabilným symbolom je číslo objednávky. Tovar predávajúci zasiela spotrebiteľovi spravidla až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Proces prevodu platby medzi bankami môže trvať aj niekoľko dní, čo predlžuje dobu dodania tovaru spotrebiteľovi. Je to najbezpečnejšia, ale zdĺhavá bezhotovostná forma platby

c. Platobnou kartou: objednaný tovar kupujúci zaplatí prostredníctvom svojej platobnej, alebo kreditnej karty priamo na účet predávajúceho. Po odoslaní objednávky je kupujúci automaticky presmerovaný na zabezpečené stránky banky, kde vyplní požadované údaje o svojej platobnej karte a potvrdí platbu. Prostriedky sú okamžite prevedené z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. Podporované sú karty: MasterCard, Maestro, VISA,
VISA Electron. Je to najbezpečnejší a zároveň najrýchlejší, moderný spôsob platby za tovar.

d. Možný osobný po dohode. Predávajúci kontaktuje spotrebiteľa v čo možno najkratšom čase prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla.

2. K cene sa pripočítava poštovné a balné ak hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú pre¬dá¬vajúcim, kedy poštovné a balné hradí predávajúci. Skutočnosť poskytnutia poštovného a balného predávajúcim je uvedená v objednávke. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v adekvátnej dodacej lehote. Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, maximálne do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa. O odoslaní tovaru je spotrebiteľ dodatočne informovaný prostredníctvom e-mailu.

Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v písomnej forme (slúži zároveň ako záručný a dodací list) spolu s tovarom.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru: z dôvodu nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci;

4. Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

5. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru.
6. Spotrebiteľovi sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie odmietnuť.
7. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené spotre¬bi¬teľom.

Článok V
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom internetového obchodu a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od okamihu prevzatia tovaru.

4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku V týchto obchodných podmienok.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim a ktorý je prílohou týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi bezodkladne prijatie formulára.

6. spotrebiteľ ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

7. Po odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8. Ak Spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Tovar musí vrátiť spotrebiteľ predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný
a neznečistený a ak je možné, v pôvodnom obale a s visačkou /nie je podmienka/. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uply¬nutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znᬚa spotrebiteľ. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na ziste¬nie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok VI
Alternatívne riešenie sporov

1. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené na stránke internetového obchodu.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
3. Alterna¬tívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu.

Článok VII
Záverečné ustanovenie

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Spotrebiteľ nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.04.2020

Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

0