Nový tovar každý týždeň! Nakúpte nad 40€ a dopravu máte zdarma.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho: Dnada s.r.o. na internetovom obchode www.doprajsi.com (ďalej len ako „predávajúci”) a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho spotrebiteľ súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľom od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovaru pri  prevzatí, alebo pri odoslaní nemá vady. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi najmä za to, že v dobe, kedy spotrebiteľ tovar osobne prevzal, alebo bol tovar spotrebiteľovi odoslaný:

  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy vykonanej predávajúcim,
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  3. je tovar v zodpovedajúcom množstve,
  4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

                                                   II. Dĺžka záručnej doby

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) v zmysle zákona uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u t ovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí spotrebiteľ, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do zá nručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

                                               III. Zodpovednosť za vady

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
– mechanickým poškodením tovaru,
– nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
– neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
– tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
– prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
– tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom,
– tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

                                                   

IV. Práva a povinnosti kupujúceho pri reklamácii tovaru alebo služby

 V prípade výskytu vady môže spotrebiteľ predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

  1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť: bezplatné odstránenie vady tovaru, alebo výmenu tovaru za nový tovar,
  2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť: primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy:

  1. ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
  2. ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  3. ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

Spotrebiteľ je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak spotrebiteľovi zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Spotrebiteľ má právo ak ide o chybu odstrániteľnú na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ má právo, ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.

Spotrebiteľ má právo, ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Formuláre na reklamáciu alebo pre odstúpenie od zmluvy nájdete v Prílohe

 

V. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Spotrebiteľ vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. K tovaru je potrebné spolu s formulárom o vadách pripojiť aj kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Spotrebiteľ reklamáciu odošle na adresu predávajúceho Dnada s.r.o., Iliašovská 408/6, Smižany 053 11. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu  v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom že  Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle spotrebiteľa (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje spotrebiteľa o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo z vadného plnenia spotrebiteľovi nepatrí, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.  Toto právo môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

Voľbu spôsobu reklamácie má spotrebiteľ.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

(Predávajúci vydá  spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom alebo písomne  bezprostredne od prijatia, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, písomne na poštovú adresu alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.

 

VI. Záverečné ustanovenia

Tieto Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci môže tieto Reklamačné podmienky kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom.
Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť od  18.04.2020

0