Nový tovar každý týždeň! Nakúpte nad 40€ a dopravu máte zdarma.

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZABEZPEČENIE

 

I. vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestne­ného na doméne www.doprajsi.com  je: Dnada s.r.o., sídlo: Iliašovská 408/6, 053 11 Smižany, zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I ,  oddiel: s.r.o., vložka číslo 46953/V, IČO:  52569225, DIČ: 2121074175, tel.:    +421 948 242 681, +421 948 976 734,  e-mail: info.doprajsi@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Dotknutá  osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

 1. Spracovanie niektorých osobných údajov prevádzkovateľ použije len na identifikáciu dotknutej osoby a na účel kladného vybavenia objednávky, keďže plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a chránime ich pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov.  V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. Osobné údaje spracovávame vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 1. Prevádzkovateľ sa bude pri získavaní osobných údajov riadiť zásadou minimalizácie osobných údajov ,.Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Ide o osobné údaje ako: meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom kladného vybavenia objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie.
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, a len vtedy ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Súhlas so spracovaním osobných údajov dáva dotknutá osoba odoslaním objednávky  z internetového objednávkového formulára – odoslaním objednávky  potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ju v celom rozsahu prijíma.
 1. Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje dotknutej osoby tretej strane, okrem dopravcu ktorý zabezpečí doručenie tovaru a štátnym orgánom povereným  kontrolou prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osobných údajov dotknutej osoby v plnom rozsahu a to najmä pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 1. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to:
  a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
  c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  g) právo na prenosnosť osobných údajov,
  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Platnosť vyhlásenia je od 18.04.2020

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

0